Tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel

Avaldatud juuli 12, 2010

Tulude arvestus

Tulude kajastamisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna Juhendist RTJ- nr 10.
Tulusid ja kulusid kajastatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibi alusel. See tähendab, et kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis on aruandeperioodist pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist.

Sise-eeskirjas tuuakse välja kuidas on jaotatud ja liigitatud tulud e/v raamatupidamises.

Tulud jagunevad raamatupidamisarvestuses järgmiselt:

1) Müügitulud

Kuidas liigitatakse müügitulusid (kaupade müük, teenuste müük …).
Käibemaksukohustuslase puhul liigitatakse müügitulud veel vastavalt maksustamise määradele (20%,- määraga müük, 9%- määraga müük, 0%- määraga müük, maksuvaba müük).

2) Muud äritulud

Muude äritulude kirjetel kajastatakse ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivaid tulusid vt RTJ-2 lisa 2 – kasumiaruande kirjete selgitus.

3) Finantstulud

Finantstulud jagunemist vaata samuti RTJ-2 lisast 2


Kulude arvestus

Kulude liigitamine toimub vastavalt valitud kasumiaruande skeemi nr 1 (2) kirjetele.
Kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid.
Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodikulud või ettemakstud kulud.

Kulutused, mis on võrdsed aruandeperioodiga või pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist. Sellisteks perioodideks on üldiselt kuu, kvartal, aasta.

Tags: , , , , , , ,

Kommenteerimine on suletud