"raamatupidamise sise-eeskiri"

Aruannete koostamise kord

Kuidas jaguneb ettevõtte aruandlus, milliseid aruandeid koostatakse ja millal…

Raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis

Kuidas toimuvad ettevõttes raamatupidamise eriliiki arvestused…

Tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel

Millest lähtutakse tulude arvestamisel, kuidas jaotatakse tulusid raamatupidamisarvestuses, milliste printsiipide alusel kajastatakse tulusid ja kulusid…

Raamatupidamisregistrite pidamine

Millist infot on vaja raamatupidamisregistrite pidamise kohta…

Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamise kord

Millised on nõuded algdokumentidele, millest juhinduda  dokumendi käibe korraldamises ettevõttes…

Alusta oma ettevõtte kontoplaani ja sise-eeskirja koostamisest

MIS ON RAAMATUPIDAMISE SISE-EESKIRI ?

Milleks on sise-eeskirja vaja, kuidas vormistada, mida peab sisaldama …