"raamatupidamise sise-eeskiri"

Alusta oma ettevõtte kontoplaani ja sise-eeskirja koostamisest

Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse kohaselt on raamatupidamiskohustuslased kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja.

RPS § 11 kehtestab nõuded sellele mahukale dokumendile, kus peavad olema kirjeldatud: kontoplaan koos kontode sisu kirjeldusega, majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamise kord, algdokumentide käive ja säilitamine, raamatupidamisregistrite pidamine, tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises, muu raamatupidamise korraldamisega seotud asjaolud.

sise-eeskiri aitab igal ettevõttel järgida raamatupidamise arvestusprintsiipe, eriti järjepidevuse osas.

Siin määratakse kindlaks, milliste dokumentide alusel toimub raha, materjalide, põhivahendite jm varaobjektide liikumine.

Raamatupidamise sise-eeskirja tähtsaks sätteks on varaobjektide…

Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamise kord

Raamatupidamise sise-eeskirja selles osas tuuakse välja millised on ettevõttes esitatud nõuded algdokumentidele, arvestades Raaamatupidamise seaduses (RPS) § 7 ja Käibemaksuseaduses (KMS) § 37 arvetele esitatud nõudeid.

Samuti milliseid andmeid peab sisaldama raamatupidamiskirjend RPS-s § 6 ja millised tingimustel tehakse parandusi dokumentides ja registrites RPS-s § 10.

Algdokumentide käive ja säilitamine
Dokumendikäive on kõikide dokumentide liikumine nende koostamise või ettevõttesse saabumise momendist lõpetades arhiveerimisega.

 • Dokumentide koostamine

Selles osas kinnitatakse ettevõttes kasutamiseks sobivate algdokumentide loetelu.
Kes koostab ja allkirjastab dokumendid ja vastutab nende õigsuse eest?
Kes vastutab konkreetse töölõigu eest ja sellega seotud dokumentide koostamise eest.

Dokumentide vastuvõtmine
Kuidas toimub ettevõttesse saabuvate algdokumentide vastuvõtmine?
Kes kinnitab ja missugusel viisil. Tänapäeval võivad…

Raamatupidamisregistrite pidamine

Kõik raamatupidamise algdokumendid on kohustuslik kirjendada raamatupidamisregistrites peale tehingut mõistliku aja jooksul, et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine RPS-e §6 lg2.

Iga raamatupidamise korraldaja peab ise määratlema kas selleks mõistlikuks ajaks on kord päevas, nädalas, kuus või aastas. Peaasi et kõik nõutavad aruanded erinevatele huvigruppidele (omanikele, juhtkonnale, riigile) õigeaegselt esitatud saaksid.

Raamatupidamisregister on raamatupidamisarvestuses kasutatav elektrooniline andmebaas või käsitsi koostatud arvestusraamat.

Sise-eeskirjades märgitakse ära millist raamatupidamisprogrammi kasutatakse arvestuse pidamisel, kui tihti koostatakse kontode liikumise aruandeid (väljatrükid programmist) . Arvestusraamatute pidamisel tuuakse välja milliseid registreid koostatakse.

Raamatupidamisregistreid võib vormistada ja säilitada sõltuvalt registrite pidamisel kasutatavaist tehnilistest vahenditest, kas käsitsi kirjutatud dokumendina, trükitud dokumendina (arvuti väljatrükk), arvuti infokandjatel.

 • Järgmisena loe kindlasti:

  Tulude arvestus

  Tulude kajastamisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna Juhendist RTJ- nr 10.
  Tulusid ja kulusid kajastatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibi alusel. See tähendab, et kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis on aruandeperioodist pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist.

  Sise-eeskirjas tuuakse välja kuidas on jaotatud ja liigitatud tulud e/v raamatupidamises.

  Tulud jagunevad raamatupidamisarvestuses järgmiselt:

  1) Müügitulud

  Kuidas liigitatakse müügitulusid (kaupade müük, teenuste müük …).
  Käibemaksukohustuslase puhul liigitatakse müügitulud veel vastavalt maksustamise määradele (20%,- määraga müük, 9%- määraga müük, 0%- määraga müük, maksuvaba müük).

  2) Muud äritulud

  Muude äritulude kirjetel kajastatakse ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivaid tulusid vt RTJ-2 lisa 2 – kasumiaruande kirjete selgitus.

  3) Finantstulud

  Finantstulud jagunemist…

  Jätka Lugemist »

Tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel

Tulude arvestus

Tulude kajastamisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna Juhendist RTJ- nr 10.
Tulusid ja kulusid kajastatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibi alusel. See tähendab, et kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis on aruandeperioodist pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist.

Sise-eeskirjas tuuakse välja kuidas on jaotatud ja liigitatud tulud e/v raamatupidamises.

Tulud jagunevad raamatupidamisarvestuses järgmiselt:

1) Müügitulud

Kuidas liigitatakse müügitulusid (kaupade müük, teenuste müük …).
Käibemaksukohustuslase puhul liigitatakse müügitulud veel vastavalt maksustamise määradele (20%,- määraga müük, 9%- määraga müük, 0%- määraga müük, maksuvaba müük).

2) Muud äritulud

Muude äritulude kirjetel kajastatakse ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivaid tulusid vt RTJ-2 lisa 2 – kasumiaruande kirjete selgitus.

3) Finantstulud

Finantstulud jagunemist…

Raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis

Raamatupidamise sise- eeskirjades näidatakse kuidas toimuvad ettevõttes :

• rahaliste vahendite arvestus
• nõuete ja ettemaksete arvestus
• varude arvestus
• põhivara arvestus
• kohustuste arvestus

Rahaliste vahendite arvestus

Kuna kassaarvestuse korda Eesti raamatupidamise seadus ei reguleeri siis kehtestatakse arvestuse kord ja dokumenteerimine oma sise-eeskirjadega. Kassaarvestus võib näiteks toimuda ka ainult kassaraamatus, mille kannete õigsust kinnitab vastutav isik oma allkirjaga. Samas aga peab kassaarvestus võimaldama kassas oleva sularaha jäägi tuvastamist iga päeva lõikes.

(Riigikohtu 2002.aasta 2.oktoobri otsuse nr 3-3-1-40-02 kohaselt ei pea kassa sissetulekute ja väljaminekute kohta koostama eraldi ordereid, kui kassaraamat viitab muudele algdokumentidele ning kassaraamatu kannete vastavus algdokumentidel näidatud arvandmetega on kontrollitav.)

Kui ettevõttes on vajalik koostada kassaordereid, siis peavad orderitel olema täidetud dokumentidele esitatud nõuded. Siin tuuakse eraldi välja  millised on nõuded kassakäibe dokumentidele ja millal vormistatakse.
Näiteks, sissetuleku dokument vormistatakse…

Aruannete koostamise kord

Raamatupidamise sise-eeskirjade selles osas näidatakse milliseid aruandeid ettevõttes koostatakse, millised on esitamise tähtajad.

Millised aruanded on perioodilised ja millised ühekordsed.

Näiteks : Perioodilised aruanded (igakuised) on järgmised:

1) ostjate maksmata arvete aruanne
2) tarnijate maksmata arvete aruanne
3) tulude- kulude aruanne
4) maksudeklaratsioonid

Perioodilisi aruandeid koostatakse igakuiselt.

Bilanss ja kasumiaruanne koostatakse majandusaasta aruande koostamisel.

Majandusaasta lõpus koostatakse aastaaruanne, mille eesmärgiks on anda õige ja õiglane ülevaade raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemustest ning rahavoogudest.

Aastaaruanne koosneb järgmistest osadest:

1) raamatupidamise aastaaruanne
2) tegevusaruanne
3) kasumi jaotamise ja kahjumi katmise ettepanek
4) audiitori järeldusotsus (kellel on kohustus)
5) aastaaruande kinnitamine
6) informatsioon ettevõtte põhiaktsionäridest, osanikest või liikmetest

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb neljast põhiaruandest:

• bilanss
• kasumiaruanne
• rahavoogude aruanne
• omakapitali liikumiste aruanne

ja lisadest.

Lisade eesmärk on põhiaruannete kirjete selgitamine ning detailide välja toomine.