"põhivara piirmaksumus"

Alusta oma ettevõtte kontoplaani ja sise-eeskirja koostamisest

Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse kohaselt on raamatupidamiskohustuslased kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja.

RPS § 11 kehtestab nõuded sellele mahukale dokumendile, kus peavad olema kirjeldatud: kontoplaan koos kontode sisu kirjeldusega, majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamise kord, algdokumentide käive ja säilitamine, raamatupidamisregistrite pidamine, tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises, muu raamatupidamise korraldamisega seotud asjaolud.

sise-eeskiri aitab igal ettevõttel järgida raamatupidamise arvestusprintsiipe, eriti järjepidevuse osas.

Siin määratakse kindlaks, milliste dokumentide alusel toimub raha, materjalide, põhivahendite jm varaobjektide liikumine.

Raamatupidamise sise-eeskirja tähtsaks sätteks on varaobjektide…