"kontoplaan"

Alusta oma ettevõtte kontoplaani ja sise-eeskirja koostamisest

Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse kohaselt on raamatupidamiskohustuslased kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja.

RPS § 11 kehtestab nõuded sellele mahukale dokumendile, kus peavad olema kirjeldatud: kontoplaan koos kontode sisu kirjeldusega, majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamise kord, algdokumentide käive ja säilitamine, raamatupidamisregistrite pidamine, tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises, muu raamatupidamise korraldamisega seotud asjaolud.

sise-eeskiri aitab igal ettevõttel järgida raamatupidamise arvestusprintsiipe, eriti järjepidevuse osas.

Siin määratakse kindlaks, milliste dokumentide alusel toimub raha, materjalide, põhivahendite jm varaobjektide liikumine.

Raamatupidamise sise-eeskirja tähtsaks sätteks on varaobjektide…

Kontoplaan

Kontoplaan

Kontoplaan

MIS ON KONTOPLAAN ?

Kontoplaan on kõigi ettevõttes kasutatavate raamatupidamise kontode nimetuste ja koodide täielik süstematiseeritud loetelu.
Kontoplaan peab olema ülevaatlik kuid samas ka piisavalt põhjalik, et oleks võimalik saada kõik jooksvaks arvestuseks ja aruandluseks vajalikud andmed. Erinevate ettevõtete kontoplaanid varieeruvad sõltuvalt nende tegevusalast, suurusest, kasutatavast raamatupidamise tarkvarapaketist ning paljudest muudest teguritest.
Teoreetiliselt oleks ettevõttel võimalik hakkama saada viie kontoga:
VARA, KOHUSTUSED, OMAKAPITAL, TULUD ja KULUD.

KUIDAS KONTOPLAANI KOOSTADA?
Näiteks, võid ettevõtte kontod on liigendada 5-ks rühmaks.
Rühma tähistab konto koodi esimene number:

1 – bilansi aktivakirjed – vara
2 – bilansi passivakirjed- kohustused
3 – bilansi passivakirjed- omakapital
4 – tulude kontod
5 – kulude kontod

Kontorühmad koosnevad kontoklassidest.