Raamatupidamine seaduse poolelt

Avaldatud juuli 12, 2010

Eestis peavad kõik raamatupidamiskohustuslased läbi viima raamatupidamisarvestust vastavalt Eestis kehtivale Raamatupidamise seadusele- RPS.

Raamatupidamisarvestus on majandusarvestuse süsteem ettevõtte tasandil, peegeldades ettevõtte varasid, nende moodustumise allikaid ja nendega seonduvaid tehinguid.

Vastavalt RPS-le on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma aruandeid vastavuses Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega- IFRS või Eesti Hea Raamatupidamistavaga.

Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatud aruannetes rakendatavad arvestuspõhimõtted peavad olema vastavuses RPS-s sätestatud alusprintsiipidega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna JuhenditegaRTJ

RTJ-d on mõeldud rakendamiseks eelkõige sellistele ettevõtetele, kellel puudub vajadus täismahus IFRS aruannete koostamiseks (näiteks väiksemad ja keskmise suurusega ettevõtted). Kuigi ka Eesti Hea Raamatupidamistava lähtub IFRS-st, lubab ta teatud valdkondades lihtsustatud käsitlusi ning esitab vähem nõudeid lisades avalikustatavale informatsioonile.

Maksustamisega seotud arvestuse ja aruandluse kord on kehtestatud teiste õigusaktidega.

RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMISE VIISID

Äriühingus korraldab raamatupidamist äriühingu juhatus. Selleks ta kas võtab tööle lepingu alusel raamatupidamise spetsialiste, annab oma raamatupidamise töötlemiseks ja aruannete koostamiseks raamatupidamise- või audiitorfirmadele või peab oma raamatupidamist ise.

RAAMATUPIDAMINE ALGAB JA LÕPEB BILANSIGA

Juriidilise isiku asutamisel või raamatupidamise kohustuse tekkimisel tuleb RPS-e § 26 kohaselt koostada algbilanss, kus kajastub tema vara, kohustuste ja omakapitali suurus enne majandustegevuse alustamist või enne raamatupidamise kohustuste tekkimist.

Raamatupidamiskohustuslase esimeses asutamisjärgses raamatupidamise aastaaruandes esitatakse bilansis võrreldavate arvnäitajatena algbilansi saldod.

Algbilansi näidis
ALGBILANSS
Kuupäev:
AKTIVA PASSIVA
Pank Omakapital
40 000 40 000
Aktiva kokku: 40 000 Passiva kokku: 40 000

Kasumiaruandes ja rahavoogude aruandes võrreldavaid arvnäitajaid ei esitata.

Rahavoogude aruandes esitatakse raha algsaldona algbilansis kajastatud raha summa.

Raamatupidamiskohustuslase likvideerimismenetluse lõpetamisel või raamatupidamise kohustuse lõppemisel koostab raamatupidamiskohustuslane lõppbilansi.

 • Järgmisena loe kindlasti:

  Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse kohaselt on raamatupidamiskohustuslased kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja.

  RPS § 11 kehtestab nõuded sellele mahukale dokumendile, kus peavad olema kirjeldatud: kontoplaan koos kontode sisu kirjeldusega, majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamise kord, algdokumentide käive ja säilitamine, raamatupidamisregistrite pidamine, tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises, muu raamatupidamise korraldamisega seotud asjaolud.

  sise-eeskiri aitab igal ettevõttel järgida raamatupidamise arvestusprintsiipe, eriti järjepidevuse osas.

  Siin määratakse kindlaks, milliste dokumentide alusel toimub raha, materjalide, põhivahendite jm varaobjektide liikumine.

  Raamatupidamise sise-eeskirja tähtsaks sätteks on varaobjektide…

  Jätka Lugemist »

Loe ka neid postitusi:

Tags: , ,

2 vastust “Raamatupidamine seaduse poolelt”

 1. DmT
  sept 03, 2011

  “Aktiva kokku: 40″ peaks olema 40 000.
  Väga kasulik ja informatiivne lehekülg, edu edaspidiseks!


 2. Anika Laanisto
  sept 04, 2011

  Aitäh informeerimise eest, viga sai parandatud:)