Majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamise kord

Avaldatud juuli 12, 2010

Raamatupidamise sise-eeskirja selles osas tuuakse välja millised on ettevõttes esitatud nõuded algdokumentidele, arvestades Raaamatupidamise seaduses (RPS) § 7 ja Käibemaksuseaduses (KMS) § 37 arvetele esitatud nõudeid.

Samuti milliseid andmeid peab sisaldama raamatupidamiskirjend RPS-s § 6 ja millised tingimustel tehakse parandusi dokumentides ja registrites RPS-s § 10.

Algdokumentide käive ja säilitamine
Dokumendikäive on kõikide dokumentide liikumine nende koostamise või ettevõttesse saabumise momendist lõpetades arhiveerimisega.

 • Dokumentide koostamine

Selles osas kinnitatakse ettevõttes kasutamiseks sobivate algdokumentide loetelu.
Kes koostab ja allkirjastab dokumendid ja vastutab nende õigsuse eest?
Kes vastutab konkreetse töölõigu eest ja sellega seotud dokumentide koostamise eest.

Dokumentide vastuvõtmine
Kuidas toimub ettevõttesse saabuvate algdokumentide vastuvõtmine?
Kes kinnitab ja missugusel viisil. Tänapäeval võivad dokumendid tulla koos kaubaga, posti teel, interneti teel jne.

Dokumentide liikumine
Kes vastutab dokumentide edastamise eest?
Kes saadab välja arved, kuidas edastatakse lepinguid (enamik lepingutest on väga vajalikud raamatupidamises), kuidas liiguvad sissetulevad dokumendid raamatupidajale.

Dokumentide süstematiseerimine
Millistesse kaustadesse sorteeritakse algdokumendid, viis ja vastutaja.
Kus, kui kaua ja kuidas säilitatakse dokumente.
Näitks: Algdokumente sorteeritakse järgmiselt kaustadesse:

pangadokumendid -
arveldused ostjatega -
arveldused tarnijatega -
aruandvad isikud -
aruanded -
ajaliselt järjestatult
arvete numbri järgi
kirjendi numbri järgi
isikute kaupa
liikide kaupa


Algdokumente säilitatakse 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust.

Pikaajaliste kohustuste või õigustega seotud äridokumente tuleb säilitada 7 aastat pärast kehtimisaja möödumist.

 • Järgmisena loe kindlasti:

  Kõik raamatupidamise algdokumendid on kohustuslik kirjendada raamatupidamisregistrites peale tehingut mõistliku aja jooksul, et oleks tagatud õigusaktidega ettenähtud aruannete tähtaegne esitamine RPS-e §6 lg2.

  Iga raamatupidamise korraldaja peab ise määratlema kas selleks mõistlikuks ajaks on kord päevas, nädalas, kuus või aastas. Peaasi et kõik nõutavad aruanded erinevatele huvigruppidele (omanikele, juhtkonnale, riigile) õigeaegselt esitatud saaksid.

  Raamatupidamisregister on raamatupidamisarvestuses kasutatav elektrooniline andmebaas või käsitsi koostatud arvestusraamat.

  Sise-eeskirjades märgitakse ära millist raamatupidamisprogrammi kasutatakse arvestuse pidamisel, kui tihti koostatakse kontode liikumise aruandeid (väljatrükid programmist) . Arvestusraamatute pidamisel tuuakse välja milliseid registreid koostatakse.

  Raamatupidamisregistreid võib vormistada ja säilitada sõltuvalt registrite pidamisel kasutatavaist tehnilistest vahenditest, kas käsitsi kirjutatud dokumendina, trükitud dokumendina (arvuti väljatrükk), arvuti infokandjatel.

  • Järgmisena loe kindlasti:

   Tulude arvestus

   Tulude kajastamisel lähtutakse Raamatupidamise Toimkonna Juhendist RTJ- nr 10.
   Tulusid ja kulusid kajastatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibi alusel. See tähendab, et kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis on aruandeperioodist pikemad, kuuluvad periodiseerimisele lähtudes olulisuse printsiibist.

   Sise-eeskirjas tuuakse välja kuidas on jaotatud ja liigitatud tulud e/v raamatupidamises.

   Tulud jagunevad raamatupidamisarvestuses järgmiselt:

   1) Müügitulud

   Kuidas liigitatakse müügitulusid (kaupade müük, teenuste müük …).
   Käibemaksukohustuslase puhul liigitatakse müügitulud veel vastavalt maksustamise määradele (20%,- määraga müük, 9%- määraga müük, 0%- määraga müük, maksuvaba müük).

   2) Muud äritulud

   Muude äritulude kirjetel kajastatakse ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivaid tulusid vt RTJ-2 lisa 2 – kasumiaruande kirjete selgitus.

   3) Finantstulud

   Finantstulud jagunemist…

   Jätka Lugemist »

  Jätka Lugemist »

Loe ka neid postitusi:

Tags: , , , ,

Kommenteerimine on suletud