Kontoplaan

Avaldatud juuli 12, 2010
Kontoplaan

Kontoplaan

MIS ON KONTOPLAAN ?

Kontoplaan on kõigi ettevõttes kasutatavate raamatupidamise kontode nimetuste ja koodide täielik süstematiseeritud loetelu.
Kontoplaan peab olema ülevaatlik kuid samas ka piisavalt põhjalik, et oleks võimalik saada kõik jooksvaks arvestuseks ja aruandluseks vajalikud andmed. Erinevate ettevõtete kontoplaanid varieeruvad sõltuvalt nende tegevusalast, suurusest, kasutatavast raamatupidamise tarkvarapaketist ning paljudest muudest teguritest.
Teoreetiliselt oleks ettevõttel võimalik hakkama saada viie kontoga:
VARA, KOHUSTUSED, OMAKAPITAL, TULUD ja KULUD.

KUIDAS KONTOPLAANI KOOSTADA?
Näiteks, võid ettevõtte kontod on liigendada 5-ks rühmaks.
Rühma tähistab konto koodi esimene number:

1 – bilansi aktivakirjed – vara
2 – bilansi passivakirjed- kohustused
3 – bilansi passivakirjed- omakapital
4 – tulude kontod
5 – kulude kontod

Kontorühmad koosnevad kontoklassidest.

Bilansi aktiva- ja passivakirjete kontode kontoklassi tähistavad koodi kolm esimest numbrit, kusjuures kontoklassi teine ja kolmas number viitavad RPS- lisas 1 toodud bilansikirjetele ja – alaliigendustele.

varade kontod
käibevara kontod
põhivara kontod
kohustuste kontod
lühiajalised kohutused
pikaajalised kohutused
omakapital
(kontoklass 100-199)
(kontoklass 100-159)
(kontoklass 160-199)
(kontoklass 200-299)
(kontoklass 200-259)
(kontoklass 260-299)
(kontoklass 300-399)

Tulude ja kulude kontoklassi tähistavad kontokoodi kaks esimest numbrit.
Tulude ja kulude arvestuse kontode ja kontoklasside teine number viitab RPS- lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1 kirje vastavale tulude või kulude kirje või rühma numbrile.

Tulude arvestuse kontod (kontoklassid 41- 49)
kontoklass 41 – müügitulu
kontoklass 47 – muud äritulud
kontoklass 48 – finantstulud

Kulude arvestuse kontod (kontoklassid 51- 59)
kontoklass 51 – kaubad, toore, materjal
kontoklass 52 – muud tegevuskulud
kontoklass 55 – tööjõukulud
kontoklass 56 – põhivara kulum
kontoklass 57 – muud ärikulud
kontoklass 58 – finantskulud

Bilansi aktiva- ja passivakirjete kontod liigendab nimelisteks kontodeks kontokoodi neljas ja viies number.

Tulude- ja kulude arvestuse kontod liigendab nimeliseks kontode kontokoodi kolmas ja neljas number.

 • Järgmisena loe kindlasti:

  Raamatupidamise sise-eeskirja selles osas tuuakse välja millised on ettevõttes esitatud nõuded algdokumentidele, arvestades Raaamatupidamise seaduses (RPS) § 7 ja Käibemaksuseaduses (KMS) § 37 arvetele esitatud nõudeid.

  Samuti milliseid andmeid peab sisaldama raamatupidamiskirjend RPS-s § 6 ja millised tingimustel tehakse parandusi dokumentides ja registrites RPS-s § 10.

  Algdokumentide käive ja säilitamine
  Dokumendikäive on kõikide dokumentide liikumine nende koostamise või ettevõttesse saabumise momendist lõpetades arhiveerimisega.

  • Dokumentide koostamine

  Selles osas kinnitatakse ettevõttes kasutamiseks sobivate algdokumentide loetelu.
  Kes koostab ja allkirjastab dokumendid ja vastutab nende õigsuse eest?
  Kes vastutab konkreetse töölõigu eest ja sellega seotud dokumentide koostamise eest.

  Dokumentide vastuvõtmine
  Kuidas toimub ettevõttesse saabuvate algdokumentide vastuvõtmine?
  Kes kinnitab ja missugusel viisil. Tänapäeval võivad…

  Jätka Lugemist »

Loe ka neid postitusi:

Tags: , ,

Kommenteerimine on suletud