Maksumäärad 2014 – 2017

Maksumäärad 2014 – 2017
Nimetus 2014 2015 2016 2017
Käibemaks 20% 20% 20% 20%
Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär (maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates) 16 000 € 16 000 € 16 000 € 16 000 €
Sotsiaalmaks 33% 33% 33% 33%
Füüsilise isiku tulumaks 21% 20% 20% 20%
Füüsilise isiku tulumaksuvaba tulu kuus (rakendamiseks väljamakse saaja avaldus) 144€ 154€ 170€ 180€
Tööandja töötuskindlustusmakse 1% 0,8% 0,8% 0,8%
Töötaja töötuskindlustusmakse 2% 1,6% 1,6% 1,6%
Kogumispensioni makse määr 2% või 3% 2% või 3% 2% või 3% 2% või 3%
Juriidilise isiku tulumaksumäär väljamaksetelt 21/79 20/80 20/80 20/80
Ettevõtte tulumaks dividendi väljamaksmisel 21% 21% 21% 20%
Ettevõtte tulumaks 0% 0% 0% 0%
Töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral kuus (Bruto) 355 € 390 € 430 € 470 €
Töötasu alammäär tunnis (Bruto) 2,13 € 2,34 € 2,54 € 2,78 €
Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 320,00 € 355,00 € 390,00 € 430,00 €
Kuumäärale vastav tööandja sotsiaalmaksu kohustus (kuus) 105.60 € 117,15 € 128.70 € 141.90 €
HÜVITISED JA ERISOODUSTUSED
Laenud
Laenu andmine kehtestatud alammäärast madalama intressiga 0,5% 0,1% 0,1% 0%Erisoodustuse aluseks olev laenuintressi määr on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, mille avaldamise korraldab Eesti Pank (TuMS § 48 lg 4 p 6, VÕS § 94 lg 2)
Lähetused
Välislähetuse maksuvaba päevaraha piirmäär 32 € 32 € 50 €
(kuni 15 päeva kuus)
50 €
(kuni 15 päeva kuus)
Isiklik sõiduauto
Isikliku autohüvitise piirmäär kuus (sõiduarvestuse pidamisel) 256 € (0,3€/km)
kehtetu alates 01.09.2014
335 € (0,3€/km) 335 € (0,3€/km) 335 € (0,3€/km)
Isikliku autohüvitise piirmäär kuus (ilma sõitude arvestuseta) 64 €
kehtetu alates 01.09.2014
kehtetu kehtetu kehtetu
Ametiauto
Ametiauto erisoodustuse hind kuus (sõiduarvestuse pidamisel)
Sõiduauto puhul vanusega üle 5 aasta ja silindrite töömahuga kuni 2000 cm3 (k.a.) 0,2 €/km 0,2 €/km 0,2 €/km 0,2 €/km
muudel juhtudel 0,3 €/km 0,3 €/km 0,3 €/km 0,3 €/km
Ametiauto erisoodustusmaksud (kui ei peeta sõiduarvestust)
Ametiauto erisoodustuse hind kuus (kui ei peeta sõiduarvestust) 256 € 256 € 256 € 256 €
Erisoodustuse hinnalt 256€ arvestatud erisoodustusmaksud
Tulumaks 68,05 € 64 € 64 € 64 €
Sotsiaalmaks 106.94 € 105.60 € 105.60 € 105,60 €
Omatarbe käibemaks 42,67 €
kehtetu alates 01.12.2014
kehtetu kehtetu kehtetu
Kokku: 217,66 € 169,60 € 169,60 € 169,60 €

1000 euroste arvete deklareerimine

1000-euroste-arvete-deklareerimine1. novembrist algas maksude deklareerimise kõige suurem ja põhimõttelisem muudatus viimase 10-12 aasta jooksul, kus käibemaksukohuslased peavad hakkama arvestust pidama viisil, mis võimaldaks deklareerida ühe tehingupartneriga tehtud tehingu- või tehingute arveid.

Deklareerimiseks on vajalik käibemaksukohuslasest TEHINGUPARTNERI registrikood, mis on tuvastavaks tunnuseks.

01.11.2014 jõustus käibemaksuseaduse muutmise seadus, millega kehtestatati käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustus üle 1000 euroste arvete deklareerimise kohta. Deklareerida tuleb ainult juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ning riigi-, valla- ja linnaasutustele esitatud ja saadud arved. Eraisikute arveid ei esitata.

Käibemaksukohustuslased esitavad ostjate ja müüjate lõikes arvete andmed, kui tehingupartneri arve või arvete kogusumma on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta. Tehingupartneri põhist piirmäära arvestatakse väljastatud ja saadud arvete osas eraldi.

Deklareerimisele kuuluvad arved, millele kauba võõrandaja või teenuse osutaja on märkinud 20% ja 9% käibemaksumääraga maksustatava käibe. Käibedeklaratsiooni lisal kajastatakse arvete andmeid arvete lõikes. Tehingute sisu maksuametile esitama ei pea.

Kuni 2015.aasta lõpuni on võimalus esitada arvetel olevaid summad summeerituna tehingupartnerite lõikes, mis mõeldud ettevõtjatele kellel on ühe partneriga palju arveid.

Lisal deklareeritavad andmed: Tehingupartneri isiku- või registrikood, tehingupartneri nimi, arve number, arve kuupäev, arve summa ilma käibemaksuta, maksumäär, arvel märgitud kauba ja teenuse maksustatav väärtus, maksustamisperioodil vormi KMD lahtrites 1 ja 2 kajastatud maksustatav käive, erisuse kood.

Isik võib käibedeklaratsiooni lisal kajastada ka nende arvete andmed, mille kogusumma ilma käibemaksuta on väiksem kui 1000 eurot tehingupartneri kohta. Esimene käibedeklaratsiooni lisa esitatakse maksustamisperioodi november 2014 kohta 22. detsembriks 2014. a. Ostutehingu vormistamisel FIE-le peab ostja avaldama soovi tehingu isikustamiseks ja arvele rekvisiitide märkimiseks.

Täpsemalt loe Maksu- ja Tolliameti veebilehelt

Puhkusetasu arvutamise ja maksmise kord

Puhkusetasu arvutamise ja maksmise kord

Käimas on puhkuste hooaeg ning kui sa pole veel puhkusetasusid arvestanud ja välja maksnud, tutvu kuidas töölepingu seaduses on reguleeritud puhkusetasu arvutamine ja maksmine.

Puhkusetasu arvutamise ja maksmise kord on reguleeritud Töölepingu seadusega § 70 ja Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord määrusega, mille järgi arvestatakse puhkusetasu eelmise 6 kuu keskmise kalendripäeva tasu alusel.

Tööandja võib maksta töötajale rohkem kui seadus ette näeb, kuid mitte mingil juhul vähem.

Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti. Kokkulepe, mille alusel puhkusetasu makstakse hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval, on tühine.

Kuidas määrata kindlaks puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuu?

Alljärgnev on väljavõte tööinspektsiooni selgitustest, mille kohaselt tekib puhkusetasu arvutamise vajadus sel kuul, millal puhkusetasu arvutatakse. TLS § 70 lg 2 annab puhkusetasu maksmiseks 3 võimalust:

  • 1) Eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.

    Näide: puhkus algab teisipäeval, 1.09.09, puhkusetasu makstakse eelviimasel tööpäeval ehk 28.08.09. Puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuu on august, arvutamise aluseks võetav ajavahemik on veebruar-juuli.

  • 2) Kokkuleppel hiljem.

    Näide: puhkus algab 21.09.09. Kokkuleppel makstakse puhkuseraha puhkuse lõppemise päevale järgmisel tööpäeval 19.10. Puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuu on oktoober, arvutamise aluseks võetav ajavahemik on aprill-september.

  • 3) Puhkuse lõppemise päevale järgneval palgapäeval.

    Näide: puhkuse kestus 21.09.09-18.10.09. Puhkuse lõppemise päevale järgneva palgapäev on 05.11.09. Puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuu on november, arvutamise aluseks võetav ajavahemik on mai-oktoober.

Haigushüvitiste maksmine ja maksustamine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 kohaselt maksab haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani haigushüvitist  tööandja 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust.

Alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa.

Täpsem info: Haigekassa kodulehelt  Tabel hüvitise määramise, maksmise kestvuse ning hüvitise % kohta.

Tööandja poolt makstav haigushüvitis maksustatakse tulumaksuga (tulumaksuseaduse § 13 lg 1).
Sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustusmaksega ei maksustata töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 alusel makstavat haigushüvitist, mis ei ületa töötaja keskmist töötasu (sotsiaalmaksuseaduse § 3 p 3, töötuskindlustusseaduse § 40 lg 2 p 4).
Maksuvabastus rakendub juhul, kui tööandja poolne haigushüvitis makstakse välja nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe alusel.

Tööandja-poolne haigushüvitis deklareeritakse residendist töötaja (avaliku teenistuja) puhul maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 koodi 07 all, mitteresidendist töötaja puhul lisa 2 koodi 15 all, mitteresidendist avaliku teenistuja puhul koodi 19 all.

Audiitorkontrolli kohustus

Audit või ülevaatus?

Uue Audiitortegevuse seaduse kohaselt on raamatupidamise aastaaruande audit  kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses. Samuti  on audit kohustuslik Audiitortegevuse seadus § 91 lõikes 4 nimetatud sihtasutustele.

Teistele  raamatupidamiskohustuslastele (kelle kohta  seaduses ei ole sätestatud teisiti)  on   raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus kohustuslik,  kui aruandeaasta  näitajad ületavad alljärgnevaid tingimusi:

Täidetud peab olema 2 tingimust 3-st Audit Ülevaatus
Müügitulu või tulu üle 2 000 000€ üle 1 000 000€
Varad bilansipäeva seisuga üle 1 000 000€ üle  500 000€
Keskimine töötajate arv üle 30 üle 15
Täidetud peab olema 1 tingimus 3-st Audit Ülevaatus
Müügitulu või tulu üle 6 000 000€ üle 3 000 000€
Varad bilansipäeva seisuga üle 3 000 000€ üle 1 500 000€
Keskmine töötajate arv üle 90 üle 45
Audiitortegevuse seadus § 91 lõikes 4 nimetamata  sihtasutusele
Täidetud peab olema 1 tingimus Ülevaatus
Müügitulu või tulu üle 15 000€
Varad bilansipäeva seisuga üle 15 000€

Piirmäärad  jõustusid  2011. aasta 1. jaanuaril, hakates kehtima majandusaasta aruannete aruandeperioodide kohta, mis algavad 2010. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

Väljamaksete maksustamine

Väljamaksed  residendist füüsilistele isikutele.

Kinnipeetud tulumaksu, kohustusliku kogumispensioni makse,  töötuskindlustusmakse  ning arvutatud sotsiaalmaksu deklareerimisest.

Maksu- ja Tolliamet (MTA) on oma kodulehele välja pannud TSD lisa 1 täitmise näiteid.

PDF ( 01.01.2013 )

Väljamaksed mitteresidendist füüsilistele isikutele.

Siin saad tutvuda lähemalt mitteresidendi tulu maksustamisega Eestis 2011.aastal.

MTA kodulehelt TSD lisa 2 täitmise näiteid.

PDF ( 02.01.2008 )