Aruannete koostamise kord

Avaldatud juuli 12, 2010

Raamatupidamise sise-eeskirjade selles osas näidatakse milliseid aruandeid ettevõttes koostatakse, millised on esitamise tähtajad.

Millised aruanded on perioodilised ja millised ühekordsed.

Näiteks : Perioodilised aruanded (igakuised) on järgmised:

1) ostjate maksmata arvete aruanne
2) tarnijate maksmata arvete aruanne
3) tulude- kulude aruanne
4) maksudeklaratsioonid

Perioodilisi aruandeid koostatakse igakuiselt.

Bilanss ja kasumiaruanne koostatakse majandusaasta aruande koostamisel.

Majandusaasta lõpus koostatakse aastaaruanne, mille eesmärgiks on anda õige ja õiglane ülevaade raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemustest ning rahavoogudest.

Aastaaruanne koosneb järgmistest osadest:

1) raamatupidamise aastaaruanne
2) tegevusaruanne
3) kasumi jaotamise ja kahjumi katmise ettepanek
4) audiitori järeldusotsus (kellel on kohustus)
5) aastaaruande kinnitamine
6) informatsioon ettevõtte põhiaktsionäridest, osanikest või liikmetest

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb neljast põhiaruandest:

• bilanss
• kasumiaruanne
• rahavoogude aruanne
• omakapitali liikumiste aruanne

ja lisadest.

Lisade eesmärk on põhiaruannete kirjete selgitamine ning detailide välja toomine.

Kasutatud kirjandus

M.Rebane, A.-E.Visberg, Sissejuhatus raamatupidamisse. Raamatupidamise alused, Külim, 1996
K.Kallas, Finantsarvestuse alused, TRT, 2002
L.Alver, J.Alver, Finantsarvestus: põhikursus, Deebet, 2009
K.Kallas, Raamatupidamisarvestuse rahvusvaheline kooskõlastamine, Külim 1997
A.Allikvee, Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, Teabekirjanduse OÜ, 2008

Loe ka neid postitusi:

Tags:

Kommenteerimine on suletud