Alusta oma ettevõtte kontoplaani ja sise-eeskirja koostamisest

Avaldatud juuli 12, 2010

Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse kohaselt on raamatupidamiskohustuslased kohustatud koostama raamatupidamise sise-eeskirja.

RPS § 11 kehtestab nõuded sellele mahukale dokumendile, kus peavad olema kirjeldatud: kontoplaan koos kontode sisu kirjeldusega, majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamise kord, algdokumentide käive ja säilitamine, raamatupidamisregistrite pidamine, tulude ja kulude kajastamine kasumiaruande kirjetel, varade ja kohustuste inventeerimist, raamatupidamiskohustuslase kasutatavad arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis, aruannete koostamise korda, arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises, muu raamatupidamise korraldamisega seotud asjaolud.

sise-eeskiri aitab igal ettevõttel järgida raamatupidamise arvestusprintsiipe, eriti järjepidevuse osas.

Siin määratakse kindlaks, milliste dokumentide alusel toimub raha, materjalide, põhivahendite jm varaobjektide liikumine.

Raamatupidamise sise-eeskirja tähtsaks sätteks on varaobjektide liigitamine käibevaraks ja põhivaraks.
Selles osas tuleb fikseerida põhivaraobjektide soetusmaksumuse alampiir.

Käibevara muudab majandustegevuse käigus pidevalt oma vormi (raha-> materjal-> toode-> raha), põhivara eeldab materiaalse vormi säilimist. Kas on tegemist käibe- või põhivaraga pole alati üheselt määratletav. Rahvusvaheliste arvestusprintsiipide kohaselt tuleks vara liigitamisel arvestada peale kasutusaja ja soetusmaksumuse ka muid asjaolusid. Ülikõrge põhivara piirmaksumuse kehtestamine on vastuolus hea raamatupidamistavaga, moonutades nii finantstulemit kui ka ettevõtte varast saadavat ettekujutust.

Sise- eeskirjas sätestatakse varaobjektide mahakandmise kord, seda tegema volitatud isikud ja vajalikud dokumendid.

Eraldi tuleb kindlaks määrata majanduskuluaruannete-, komandeeringukulude-, palgaarvestuse alused jms. Samuti raamatupidamisregistrite pidamise kord ning juhul kui kasutatakse raamatupidamise läbiviimiseks arvutiprogrammi, siis tuleb see ära märkida.

Sise-eeskirjade koostamisel pane kirja kõik vajalik oma ettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, täienda vajadusel ja kasuta seda edaspidi kui spikrit. Ära viska sise-eeskirja ära! Hoia alles vähemalt 7 aastat.

Raamatupidamise korraldamise kohta soovivad sise- eeskirjaga tutvuda ka inimesed väljastpoolt ettevõtet nagu näiteks audiitorid, maksuametnikud, revidendid.

Vormistada võid sise-eeskirja oma äranägemise järgi, sest tegemist ei ole vormilise ettekirjutusega, kuid tegemist on olulise raamatupidamise dokumendiga, siis tuleks see teha ametlikus ja korrektses vormis. Juhul, kui eeskirjas ei ole kirjeldatud mõnda raamatupidamise korraldamise sätet, dokumenteerimise viisi või arvestuse korda, lähtutakse raamatupidamisseadusest, Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendites ja teistes õigusaktides sätestatut.

 • Järgmisena loe kindlasti:

  Kontoplaan

  Kontoplaan

  MIS ON KONTOPLAAN ?

  Kontoplaan on kõigi ettevõttes kasutatavate raamatupidamise kontode nimetuste ja koodide täielik süstematiseeritud loetelu.
  Kontoplaan peab olema ülevaatlik kuid samas ka piisavalt põhjalik, et oleks võimalik saada kõik jooksvaks arvestuseks ja aruandluseks vajalikud andmed. Erinevate ettevõtete kontoplaanid varieeruvad sõltuvalt nende tegevusalast, suurusest, kasutatavast raamatupidamise tarkvarapaketist ning paljudest muudest teguritest.
  Teoreetiliselt oleks ettevõttel võimalik hakkama saada viie kontoga:
  VARA, KOHUSTUSED, OMAKAPITAL, TULUD ja KULUD.

  KUIDAS KONTOPLAANI KOOSTADA?
  Näiteks, võid ettevõtte kontod on liigendada 5-ks rühmaks.
  Rühma tähistab konto koodi esimene number:

  1 – bilansi aktivakirjed – vara
  2 – bilansi passivakirjed- kohustused
  3 – bilansi passivakirjed- omakapital
  4 – tulude kontod
  5 – kulude kontod

  Kontorühmad koosnevad kontoklassidest.

  Jätka Lugemist »

Loe ka neid postitusi:

Tags: , , , , , ,

Kommenteerimine on suletud