Haigushüvitiste maksmine ja maksustamine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 kohaselt maksab haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani haigushüvitist  tööandja 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust.

Alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa.

Täpsem info: Haigekassa kodulehelt  Tabel hüvitise määramise, maksmise kestvuse ning hüvitise % kohta.

Tööandja poolt makstav haigushüvitis maksustatakse tulumaksuga (tulumaksuseaduse § 13 lg 1).
Sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustusmaksega ei maksustata töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 alusel makstavat haigushüvitist, mis ei ületa töötaja keskmist töötasu (sotsiaalmaksuseaduse § 3 p 3, töötuskindlustusseaduse § 40 lg 2 p 4).
Maksuvabastus rakendub juhul, kui tööandja poolne haigushüvitis makstakse välja nõuetekohaselt vormistatud haiguslehe alusel.

Tööandja-poolne haigushüvitis deklareeritakse residendist töötaja (avaliku teenistuja) puhul maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 koodi 07 all, mitteresidendist töötaja puhul lisa 2 koodi 15 all, mitteresidendist avaliku teenistuja puhul koodi 19 all.